Diákönkormányzat

Iskolánkban 1988 szeptemberében az úttörőcsapat és a diákönkormányzat kettévált, majd egy ideig egymás mellett működött.

A diákönkormányzat működésének lényege: felkészíteni a gyerekeket az állampolgári életre.

Fontosnak tartjuk közösségformáló szerepét. A képviselőket e közösség együtt gondolkodásra, felelősségvállalásra neveli mind önmaguk, mind a társaik iránt. Mindig a lehetőségekhez képest legjobb megoldást kell tudniuk választani, ráadásul sok esetben érdekellentéteket kell feloldani ahhoz, hogy elfogadható kompromisszumok szülessenek. Természetesen, azt nem állítjuk, hogy ezt a DöK gyűléseken megtanulják tökéletesen alkalmazni, de igyekszünk rámutatni a helyes módra. Nem megmondjuk, hogy mi a célravezető út, hanem ők, a gyerekek mondják ki, hiszen ez az emberi lét egyik legnehezebb feladata, de szembesülnek vele, és próbálkoznak. Megismerkednek a gyakorlatban a demokratikus játékszabályokkal, megpróbálják kezelni és elfogadni a sajátjuktól eltérő véleményeket. Mivel egyre inkább kezdik a magukénak érezni a DöK feladatait, mindenki megtalálta a csapatban a számára legmegfelelőbb szerepet és tevékenységeket. A jövőt nézve merészebb célkitűzéseket fogalmazhatunk meg.

A Diákönkormányzat tagjai:

Elnök: Farkas Benedek
Helyettes: Rekenei Zolta

 

Osztály Név
3.A Kollmann Áron
Benei Dóra<
3.B Lázár Orsolya
Szabó Levente
4.A Vas Bence
Bakos Botond
4.B Vona Balázs
Ormai Anna
5.A Albert Katalin
Wack Bökény
5.B Byrappa Szávitri
Búza Soma
6.A Farkas Benedek
Laska Vivien
6.B Nguyen Le Huyen Anh
Erdész Barnabás
7.A Csendi Frida
Szakács Milán
7.B Nyírő Marcell
Tóth Csenge
8.A Mácsik Dániel
Rekenei Zolta
8.B Benkő Nóra
Byrappa Chandrika

 

A tanulók közösségei, a diákönkormányzat

62. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre.

(2) A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.

63. § (1) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.

(2) Ha az iskolában, kollégiumban több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyekben, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete biztosított. Ilyen diákönkormányzat hiányában az iskolában, kollégiumban működő diákönkormányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat).

(3) A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diák-önkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról.

(4) A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik.

(5) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

(6) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium működését.

(7) Az iskolában, kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából.

64. § (1) A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. A szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.

(2) Az iskolai, a kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:

a) jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor;

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;

(3) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor.

(4) Az intézményi diákönkormányzat és az áMK diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.